Regulamin wypożyczalni RentMedic

  1. Wypożyczony sprzęt medyczny należy zwrócić w stanie sprawnym i czystym; za zwrot brudnego sprzętu medycznego pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.
  2. Odbiór sprzętu medycznego następuje po zgłoszeniu telefonicznym; wypożyczalnia ma 5 dni roboczych na odbiór wypożyczonego sprzętu.
  3. Zgłoszenie odbioru sprzętu medycznego powinno nastąpić przynajmniej 1 dzień przed końcem miesiąca opłaconego; zgłoszenie odbioru w ostatnim dniu miesiąca lub po tym terminie skutkuje pobraniem opłaty za kolejny miesiąc najmu.
  4. Wypożyczający zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z pogorszeniem stanu wypożyczonego sprzętu ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.
  5. Wypożyczający ma prawo do korzystania z w pełni sprawnego sprzętu medycznego; wszelkie usterki wynikające z wad ukrytych niezależnych od Wypożyczającego Wypożyczalnia jest zobowiązana usunąć w jak najszybszym czasie.
  6. Wypożyczalnia pobiera opłatę za dojazd w przypadku zgłoszenia bezpodstawnej usterki sprzętu medycznego (brak prądu, poluzowane kable zasilające itp.) w wysokości 1zł netto/km, jednak nie mniej jak 30 zł.